update newsข่าวสังคมข่าวอปท.

กสร.ติวเข้มศูนย์แรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ

นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 ที่ โรงแรมดิอิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุก และการประสานความร่วมมือของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ แรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข ความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง