update newsข่าวอปท.

ทน.แม่สอด สรุปงบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 7/2563 ห้องประชุมนพรัตน์ (ชั้น 5) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด ที่ประชุมมีประเด็นหารือเรื่อง สรุปงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลนครแม่สอด งบประมาณปี 2558 – ปัจจุบัน,แนวทางการจัดเก็บข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาลนครแม่สอด, แนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2565 ของบโดยตรงจากสำนักงบประมาณ,การประชุมคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ,การรับฟังความคิดเห็นนครแม่สอดในอนาคต การบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเป็นเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

อีกทั้งยังหารือถึงร่างแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,เตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคเทศบาลนครแม่สอดและลงพื้นที่,เตรียมโครงการขอรับการสนับสนุนปี 2564 จากกรมพลศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง,นายกเทศมนตรีได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร. 24),ขอให้สนับสนุนผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก