23 เมษายน 2024
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

“สาธิต” รมช.สาธารณสุขลงพื้นที่พัทลุง

พัทลุง..0นายสาธิต  ปิตุเตชะ  รมช.กระทรวงสาธารณสุข  และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมบริการสาธารณสุข  และเยี่ยมเสริมพลัง  อสม.ในพื้นที่  จ.พัทลุง เมื่อสายวันที่ 8 ต.ค. โดยมีนายแพทย์จรุง  บุญกาญจน์  ผู้อำนวยการ ร.พ.พัทลุง  และคณะให้การต้อนรับ

สำหรับหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  จ.พัทลุง  ประกอบด้วย  โรงพยาบาลทั่วไป  1  แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน  10  แห่ง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  24  แห่ง  ในส่วนของโรงพยาบาลพัทลุงนั้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด  450  เตียง  จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเฉลี่ย  546  คน/วัน  และผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการเฉลี่ย  2,287  คน/วัน  ซึ่งทางด้านนายสาธิต  ปิตุเตชะ  รมช.กระทรวงสาธารณสุข  ได้กล่าวชื่นชมถึงสมรรถภาพขีดความสามารถการตรวจรักษาผู้ป่วยของ  รพ.พัทลุงด้วย  โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์หัวใจขึ้นทั้งๆที่จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดเล็กๆเท่านั้น

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลพัทลุงจะได้รับงบประมาณจากทางราชการแล้ว  ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน  เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาล  เช่น  มีศูนย์หัวใจ  ศูนย์  MRI   และศูนย์ไตเตียม  อีกทั้งยังมีพี่น้องประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดได้ร่วมกันบริจาคเงิน เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพัทลุงอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่กำลังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลพัทลุงเป็นประจำทุกปี  ทำให้โรงพยาบาลพัทลุงสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการจัดซื้อไม่ซ้ำซ้อน  มีการดูแลและการบำรุงดูแลรักษาอย่างมีศักยภาพ  พร้อมใช้งาน  ทำให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจและเชื่อมั่นจนส่งผลให้เกิดคุณภาพต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย  และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  จนส่งผลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   กระทรวงสาธารณสุข  ได้ประกาศยกย่องให้โรงพยาบาลพัทลุงเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ดีเด่น อันดับ 1  ของประเทศ