23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

2ชุมชนชนะเลิศปลอดขยะระดับอำเภอบ้านโป่ง

ราชบุรี..0นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วย นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผอ.โรงงานเอสซีจีบ้านโป่ง นายคเชนทร์ พูลจันทร์ ผจก.ส่วนชุมชนสัมพันธ์ นางชญานิน จำปาทอง ท้องถิ่น อ.บ้านโป่ง และคณะกรรมการชุดตัดสิน ร่วมประชุมพิจารณาตรวจประเมินชุมชนต้นแบบและตัดสินคัดเลือกชุมชนที่ชนะเลิศรางวัลชุมชน LIKE (ไร้) ขยะต้นแบบของ อ.บ้านโป่ง จากพื้นที่นำร่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 17 แห่ง

โดยใช้เกณฑ์พิจารณาตัดสินโครงการการประกวดชุมชนปลอดขยะแบ่งเป็น 6 ส่วน คือ การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและภาคส่วนต่างๆ การดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3RS ผลสำเร็จของการดำนินงานชุมชนปลอดขยะ ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ ได้แก่ บ้านเจริญธรรม อบต.เขาขลุง และชุมชนหัวโป่ง ทต.กระจับ