15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ชมรมกำนัน-ผญบ.แม่สะเรียงรวมพลังเทิดทูนสถาบัน

แม่ฮ่องสอน ..0 นายวรกฤต กิจฟูทรัพย์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย สารวัตรกำนัน ร่วมพลังแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติตลอดไป ที่บริเวณหอประชุม อ.แม่สะเรียง เมื่อวันที่ 4 พ.ย.

ทั้งนี้นายวรกฤต กิจฟูทรัพย์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่สะเรียง ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยจาก 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ดังนี้  ข้อ1.ข้าพเจ้า จะจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และจะธำรงไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์เจ้าข้อ2. ข้าพเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญของประเทศชาติ

ส่วนข้อ 3. ข้าพเจ้า จะยึดมั่นในศีลธรรม และคุณธรรมของนักปกครอง ข้อ4. ข้าพเจ้า จะให้ความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอรัปชั่น และยาเสพติด อย่างต่อเนื่องตลอดไป ข้อ5. ข้าพเจ้า จะทำหน้าที่ หัวหน้าคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการพัฒนาท้องที่อย่างยั่งยืนตลอดไป