update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

อปท.3 อำเภอจับมือจัดปลูก “ต้นทองอุไร “

พัทลุง..0 นายสุพัฒน์  แก้วจันทร์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าบอน  อ.ป่าบอน  จ.พัทลุง เผยว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ใน  อ.ป่าบอน  อ.ตะโหมด และ  อ.บางแก้ว  จำนวน  11  แห่ง  ร่วมกับกองทุนคลองใหญ่ภูมิทัศน์  กำหนดปลูก “ ต้นทองอุไร “ และไม้ประดับอื่นๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นอัตลักษณ์ของ  3  อำเภอ  จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในโอกาสต่อไป  โดยจะดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค.63 –ก.ย.64 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร   กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช   สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

นอกจากนั้นยังเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนของเครือข่ายท้องที่  ท้องถิ่น  ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตละอยู่รอดเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป  และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ของเครือข่ายท้องที่ ท้องถิ่น  ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ  การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่  สวยงาม  และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้สัญจรผ่านไปมา  รวมทั้งเป็นต้นแบบในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วนของท้องที่  ท้องถิ่น  ภาคเอกชนละทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วม

ขณะที่นายพิรศักดิ์  ธรรมธัชดิสรณ์  ปลัดอำเภอ รักษาการราชการแทนนายอำเภอบางแก้ว  จ.พัทลุง  และนายอมร  แก้วจันทร์  นายก อบต.โคกสัก  อ.บางแก้ว  พร้อมด้วย นายฤทธิศักดิ์  หวานแก้ว ประธานกองทุนคลองใหญ่ภูมิทัศน์  อ.ตะโหมด  ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องที่  และพี่น้องประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว  ถนนสวยงาม  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ริมถนนสายโคกสัก – ป่าบอนต่ำ  ท้องที่  ม.2,3  ต.โคกสัก  อ.บางแก้ว  จ.พัทลุง  ตามโครงการ อปท. 3  อำเภอ  จัดปลูก “ ต้นทองอุไร “ และไม้ประดับอื่นๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นอัตลักษณ์ของ  3  อำเภอ