ข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขุมพรแหละสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาคารอัดน้ำคลองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 5 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โอกาสนี้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และตรวจเยี่ยมโครงการฯ โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอาคารอัดน้ำคลองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 5 และบ้านโดห้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาค่าย ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง โดยในปี 2555 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร.ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำ 2 ช่องสี่เหลี่ยม และทำนบดิน พร้อมติดตั้งระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 64 แห่ง และในปี 2556 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง พร้อมกับติดตั้งระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติม อาคารประกอบ จำนวน 58 แห่ง

ปัจจุบัน สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 5 และบ้านโดห้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนประมาณ 140 ครัวเรือน ราษฎร 425 คน พร้อมทั้งสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน จำนวนประมาณ 900 ไร่ และฤดูแล้ง ประมาณ 450 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ราษฎรได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานอาคารอัดน้ำคลองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ขึ้น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบัน มีสมาชิก จำนวน 70 คน โอกาสนี้ องคมนตรีได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน

จากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางไปยังโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำบ้านหัวเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหัวเขา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำบ้านหัวเขา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย และหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

โดยในปี 2553 กปร.ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง และติดตั้งระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 41 แห่ง ปัจจุบันโครงการฯ สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย และหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนประมาณ 444 ครัวเรือน จำนวนประมาณ 4,320 ไร่ พร้อมทั้งสนับสนุนพื้นที่การเกษตร อาทิ กลุ่มทำนา กลุ่มปลูกปาล์ม กลุ่มปลูกไม้ผล เช่นฝรั่ง ชมพู่ และแตงโม โดยเฉพาะแตงโตถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายละ 350,000-500,000 บาท นอกจากนี้ราษฎรยังได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 1 และกลุ่มบริหารการใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 ขึ้น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด

โอกาสนี้ องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการ พร้อมกับพบปะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมกับให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องประชาชน ที่ได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้.