24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

“พ่อเมืองลับแล”มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขัง

อุตรดิตถ์..0เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์นายผล  ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ ผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขัง ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน  “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์  รุ่นที่ 4 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการนี้  โดยมี นายประมวล พูลสวัสดิ์  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและมีผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม

. เพื่อเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับกลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษประจำปี พ ศ 2563 สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึก วินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

. นายประมวล พูลสวัสดิ์  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยว่า ปัจจุบัน การฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 4 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  มีผู้เข้ารับการฝึก เป็นผู้ต้องขังชาย 66 คน และผู้ต้องขังหญิง 4 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563

แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงการปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ ขั้นที่๓ การสรุปและประเมินผล จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้ว ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป