ข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

องคมนตรี ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สุราษฎร์ธานี (6 พฤศจิกายน) 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้แก่ราษฎรที่สละที่ดินในการก่อสร้างฝายคลองท่ากระจายฯ จำนวน 3 ราย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายคลองท่ากระจาย ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรบ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือขอพระราชทานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลคลองพา และตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายกึ่งถาวร ชนิดกล่องเกเบี้ยน มีความสูง 3 เมตร ยาว 45 เมตร และก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายและขวา ความสูง 5 เมตร ความยาวรวมประมาณ 50 เมตร ทั้งด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณตัวฝาย ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 มีพื้นที่รับประโยชน์รวม 700 ไร่ สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรให้กับราษฎรบ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา จำนวนประมาณ 270 ครัวเรือน ราษฎร 1,080 คน และราษฎรบ้านสมอทอง หมู่ที่ 2 ตำบลสมอทอง จำนวนประมาณ 311 ครัวเรือน ราษฎร 1,244 คน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ราษฎรยังได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชื่อ “กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านสมอทอง – บ้านชายท่าร่วมพัฒนา” ขึ้น เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและยั่งยืน ต่อไป

นายประมวล ทิพย์วิเศษ หนึ่งในผู้สละที่ดิน เพื่อสร้างฝายคลองท่ากระจายฯ กล่าวว่า

“รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้บริจาคที่ดินผืนนี้ เพื่ออุทิศให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้สร้างโครงการพระราชดำริ ได้ฝายน้ำล้นตัวนี้ เพื่อให้ราษฎรหมู่ 1 และหมู่ 2 ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในโอกาสนี้กระผมต้องขอขอบพระคุณพระองค์ท่านที่พระราชทานฝายตัวนี้ให้กับราษฎรได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างสมบูรณ์”

โอกาสนี้องคมนตรี ได้พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมกล่าวชื่นชมผู้เสียสละที่ดินในการก่อสร้างโครงการฯ “โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากที่ประชาชนรอคอยมานาน โครงการนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยสมบูรณ์”

จากนั้นองคมนตรี และคณะได้ร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อป้องกันพังทลายของหน้าดินและสร้างความสมบูรณ์ให้กับผืนดินแห่งนี้ตลอดไป.