update newsการศึกษาข่าวอปท.ข่าวเด่น

รวมใจต้านภัยหนาวช่วยนักเรียนบนพื้นที่สูง

แม่ฮ่องสอน..0นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ประธานเปิดงาน ร่วมมอบ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ในกิจกรรม สื่อมวลชนร่วมใจต้านภัยหนาว ทางชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ คมชัดลึก ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ชมรมไทยอาสาป้องกันชาติ นำสิ่งของ เสื้อผ้า พร้อมทั้งผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 134 คน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยหนาว ณ  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

นายสิทธิชัย กล่าวว่า หมู่บ้านแห่งนี้มีการตั้งถิ่นฐานตามที่ราบลุ่มเชิงเขา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า กระจายเป็นลักษณะของหย่อมบ้าน ทำให้การบริการทางภาครัฐทั้งระบบสาธารณูปโภค การศึกษา เส้นทางคมนาคม เข้าถึงได้ยาก แต่หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ได้วางแนวทางการแก้ปัญหาไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น บริการทางการแพทย์ มีการส่งต่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน ส่วนระบบสาธารณูปโภคอยู่ในระหว่างเร่งรัดจัดทำ กรณีภัยหนาวในพื้นที่สูง รวมไปถึงกระแสลม สิ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูงได้จะเป็นจำพวกอุปกรณ์ต้านภัยหนาว เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนให้มิดชิดเพื่อป้องกันลมกับอากาศที่หนาวเย็น

ด้านนายประสาท  วันทนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง เผยว่า พอเข้าสู่ฤดูหนาวในพื้นที่บริเวณโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูง จะมีอุณหภูมิต่ำสุดราว 8 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบกับนักเรียนในโรงเรียนที่ครอบครัวยากไร้ ด้อยโอกาส ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งมีทั้งหมด 134  คน และ มีนักเรียนพักนอนอยู่ 40 คน  นักเรียนกลุ่มนี้ไม่มีหอพักที่เป็นกิจจะลักษณะ ต้องพักตามบ้านพักครูที่ว่างอยู่และสร้างที่พักชั่วคราว จึงมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อมสำหรับนักเรียน เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคภัยต่างๆและเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน ที่ผ่านมาในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว จะมีองค์กรภาคเอกชนได้นำเครื่องนุ่งห่มขึ้นดอยมาแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนบ้าง