15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

เมืองกาญจน์ขยายผ่อนปรนด่านเจดีย์สามองค์

***กาญจนบุรี..0เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์) ผวจ.กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งขยายเวลาและผ่อนปรนการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แพร่ระบาด ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอำเภอสังขละบุรี ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ จากผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค เนื่องจากได้รับผลกระทบหลังจากการระงับ การใช้ซ่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ที่จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์ สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี

***อีกทั้งปัจจุบันมีผู้ประกอบการไม่สามารถส่งออกและนำเข้าสินค้าไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ ทำให้ได้รับ ผลกระทบอย่างหนัก ถ้าหากปล่อยไว้เนิ่นนาน จะทำให้สินค้าเสียหาย ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19และบรรเทาผลกระทบ ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน W.A. otaa… พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับ การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง

***การปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้ 1. ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙t เป็นต้นไป

***2.ผ่อนปรนให้ส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค การปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ สัตว์บก และ สัตว์ปีกทุกชนิด) สินค้าทางการเกษตร และสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันทุกประเภท ยกเว้น ยาสูบ และเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์ทุกชนิด ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน โดยให้เปลี่ยนท้ายสินค้าในลักษณะท้ายชนท้ายรถ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดน ชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) และให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการของ Social Distancing โดยเคร่งครัด

***3.เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรค ๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐0,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิด ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔0,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

***ด้าน นายสง่า จงเพิ่มดำรงชัย หน.ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ด่านศุลกากรสังขละบุรีเผยกับผู้สื่อข่าวว่า นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรสังขละบุรี เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของ กรมฯ เกี่ยวกับสินค้าเกษตรต่าง ๆ รวมถึงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยให้กำชับเจ้าหน้าที่มีความเข้มงวดในการตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง  ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ผ่อนผันให้สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าในวันพุธและวันพฤหัสบดี ของอาทิตย์ที่ 2 ที่ 4 ของเดือน