23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวสังคม

พม. จัดงาน “18 ปี พัฒนาสังคมวิถีใหม่ ก้าวไกลยั่งยืน” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พส.

กทม. (1 ก.ย. 63) เวลา 10.30 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “18 ปี พัฒนาสังคมวิถีใหม่ ก้าวไกลยั่งยืน” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อพส.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายปรเมธี กล่าวว่า ด้วย วันที่ 1 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือเดิม “กรมประชาสงเคราะห์” ซึ่งวันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นวันครบรอบ 18 ปี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พส. ได้มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พึ่งพาตนเองได้ และสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมที่เข้มแข็งและเอื้ออาทร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ส่งผลให้ประชาชนต้องประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. จึงได้ขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ “ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในสังคมไทยมี “ความเข้มแข็ง ก้าวไกล และยั่งยืน” อย่างแท้จริง อาทิ 1) ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ค้นหา “คนจนมาก ลำบากจริง” 2) ศูนย์คัดกรองเฉพาะกิจและศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับ คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง 3) เครือข่าย อพม. 4) โครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” 5) โครงการ “นวัตกรรมทางสังคมในชุมชน” และ 6) การนำร่องการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง เป็นต้น

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับปี 2563 กระทรวง พม. โดย พส. ได้กำหนดจัดงาน “18 ปี พัฒนาสังคมวิถีใหม่ ก้าวไกลยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงาน ตลอดจนนวัตกรรมทางสังคมที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมวิถีใหม่ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย 1) การมอบรางวัล “คนดี ศรี พส.” ประจำปี 2563 จำนวน 1 รางวัล ให้แก่บุคลากรสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ประจักษ์ 2) การมอบโล่เกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 6 รางวัล ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย จนได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง

3) การมอบรางวัลบุคคลผู้กระทำความดี จำนวน 1 รางวัล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ที่ประจักษ์ 4) การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนองค์กรสวัสดิการสังคม จำนวน 7 องค์กร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 5) การมอบเข็มและใบรับรองมาตรฐานแก่นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 13 คน ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 6) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่าย “น้ำใจจากภาคี คนดี ศรี พส.” จำนวน 7 รางวัล และ 7) การมอบทุนการศึกษามูลนิธิลูกประชาสงเคราะห์ ประจำปี 2563 ให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ จำนวน 124 ทุน

นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขับเคลื่อนงานปีที่ 18 ของ พส. จะเป็นปีแห่งความท้าทายในการทำงาน ที่มุ่งมั่นและเต็มกำลังเพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาสังคมวิถีใหม่ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดย “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง”