23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นบทความ

กกต. เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

****“มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง” จะได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ และเชื่อมั่นจากทุกฝ่ายได้ต้องเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ นั่นก็คือ ผู้ปฏิบัติงานที่คอยขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเลือกตั้งในหลากหลายบทบาทหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่มาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น

*****การเสริมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและกลไกสำคัญที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งให้ “เป็นที่ยอมรับระดับสากล” เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ได้รับการชี้แนะและติดตามผลอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้รับการเสริมทักษะอย่างต่อเนื่อง  ผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมไปถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ดำเนินการเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้ง และเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง เช่น

*****การอบรมพัฒนาศักยภาพและการวางระบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทำให้สามารถนำข้อมูลจากการรายงานการกระทำผิดหรือทุจริตการเลือกตั้งที่รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถนำไปสู่การพิจารณาลงโทษ ผู้กระทำความผิดได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม เกิดการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป

*****การนำค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ (Core Value Go to Success of Organization) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารและพัฒนาองค์กรในรูปแบบกรอบวิธีการปฏิบัตินอกเหนือไปจากกฎ ระเบียบที่มีอยู่ในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรใช้กระบวนการคิดการตัดสินใจ และการวางแผนยุทธศาสตร์ตามค่านิยมที่พึงประสงค์ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กร

*****การบริหารงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าสู่ระบบดิจิทัล เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบาท หน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดให้บรรลุพันธกิจในการสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานคือการเร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้งและการบริการดิจิทัล โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปโดยได้มุ่งเน้นการทำงานที่สามารถดำเนินการรองรับการทำงานหรือเรียกใช้ข้อมูลบนแพลตฟอร์มโมบายแอปพลิเคชันได้ (mobile application platform) เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

*****สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชื่อมั่นว่า การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้งบุคลากรภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือบุคลากรภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างเป็นแบบแผน ครอบคลุมทุกมิติ และส่งเสริมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จนรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของการเลือกตั้งได้นั้น จะเป็นการยกระดับระบบการบริหารจัดการเลือกตั้ง และจะเป็นรากฐานของการดำรงไว้ซึ่ง “องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพอย่างยั่งยืน”