15 มิถุนายน 2024
Latest:
ศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

มูลนิธิหลวงปู่สุขยโสธร ทอดผ้าป่าสามัคคี

ร้อยเอ็ด..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบูรพา บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ดร.สกล คามบุศย์ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สุขยโสธร และพระเทพปริยัติเวที วัดบูรพา บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ญาติธรรม และ ทายก ทายิกา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายสุรศักดิ์ โพธิจันทร์ นายก อบต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด รองประธานมูลนิธิหลวงปู่สุขยโสธร  กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ฯร่วมกับพระครูปริยัติสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดบูรพา เจ้าคณะตำบลหนองบัว ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ตำบลหนองบัว มีมติเห็นชอบร่วมก่อตั้งมูลนิธิ โดยจัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้นในโอกาสแรก วันออกพรรษา วันที่ 19 ต.ค. 2556 และได้ดำเนินการขออนุญาตก่อตั้งมูลนิธิโดยใช้ชื่อหลวงปู่สุข ยโสธร และพระเทพปริยัติเวที (โกสิทธิ์ สุจิตโต) เป็นชื่อมูลนิธิ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและภิกษุสามเณร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อดำเนินกิจการด้านสังคมส่งเคราะห์ เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองการการกุศลอื่นๆ

ปัจจุบันมีมูลนิธิมียอดเงินฝากรวมมลทั้งสิ้น 3,433,847.50 บาท แนวทางการดำรงมูลนิธิหลวงปู่สุขยโสธร และพระเทพปริยัติเวที (โกสิทธิ์ สุจิตโต) ได้ยึดเอาประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลวันออกพรรษาของทุกปีเป็นวันระดมทุนของมูลนิธิ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ตามสมควร โดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในช่วงเทศกาลออกพรรษาให้สืบเนื่องตลอดไป