25 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวเกษตรเศรษฐกิจ

ร้อยเอ็ดทำถนนยางพาราซอยชีเมนต์ต้นแบบ

ร้อยเอ็ด..0นายชำนาญ ชื่นตา รองผวจ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการทำถนนยางพาราซอยชีเมนต์ต้นแบบ ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรการทำสวนยางพาราคำพอุง ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย โดยมีผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรผู้ทำสวนยางแปลงใหญ่ ตำบลคำพอุง เข้าร่วมกิจกรรม

นายดิษฐเดช วัฒนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทย (สนญ.) กล่าวว่า ตามกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำพอุงได้รับเงินอุดหนุนแปลงใหญ่ จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในคราวประชุมคณะทำงานบริหารโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้กลุ่มแปลงใหญ่ ยางพารา ม.6 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ ดำเนิน โครงการก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ต้นแบบ งบประมาณ 180,000 บาท  โครงการปรับปรุงห้องรมควันยางพาราแบบเตาโบราณ งบประมาณ 500,000 บาท  โครงการห้องรมควันยางพาราเตาเหล็ก งบประมาณ 454,400 บาท  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงงานแปรรูปยางในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการส่งเสริมใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

ผอ.สนญ.กล่าวอีกว่า  โครงการนี้ มีส่วนสำคัญในการผลักดันการใช้ยางพาราภายในท้องถิ่น เพื่อให้มีการใช้น้ำยางพาราสารผสมเพิ่มในการก่อสร้างถนน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันเกษตรชาวสวนยางในแต่ละพื้นที่ ได้เห็นความสำคัญ ของการใช้น้ำยางพาราของพี่น้องสามาชิกเกษตรกรชาวสวนยาง ซึงจะเป็นการเพิ่มปริมาณใช้น้ำยางในพื้นที่ได้โดยตรง และจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันและช่วยพยุงราคายางในสถานการณ์ปัจจุบัน