15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

อำเภอพุทไธสง จัดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี 2566 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

*****บุรีรัมย์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยะ ปิจนำ รองผวจ.บุรีรัมย์ ประธานเปิดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี 2566 ณ เวทีกลางสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลพุทไธสง ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอพุทไธสง เข้าร่วมพิธี คับคั่ง

*****นายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอำเภอพุทไธสง กล่าวว่า อำเภอพุทไธสง จัดงาน“ประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี 2566” จัดงานในครั้งนี้ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสมานฉันท์ให้คนในท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นรักและหวงแหนในวัฒนธรรมไทย  ให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพุทไธสง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอพุทไธสง

*****ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการประกวดขบวนแห่ประเพณี  12 เดือน (ฮีต 12 คอง 14) การประกวดซุ้มนิทรรศการ การแสดงเดินแบบผ้าไหม    การแสดงสินค้าพื้นเมือง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดสาวผู้ดีอีสาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสาน การจำหน่ายสินค้าโอทอป จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นชาวพุทไธสง พืช ผักสวนครัว ราคาผู้ผลิตพบผู้บริโภค จากโคกหนองนาพาสุข พัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง และสินค้า อาหารอื่นๆหลากหลาย

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ