update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล รองผวจ.มหาสารคาม ประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ ที่ทรงมีคุณูปการต่อระบบสหกรณ์ในประเทศไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ 26 ก.พ.66

*****ทั้งนี้พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็น อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทรงได้นำเอาวิธีการสหกรณ์มาใช้ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยทรงเลือกสหกรณ์เครดิตแบบ “ไรฟ์ไฟเซน” ซึ่งเป็นแบบที่เหมาะสมกับสภาพของกสิกร และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็น “นายทะเบียนสหกรณ์” พระองค์แรก และได้จดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรกขึ้นเป็น สหกรณ์ประเภทหาทุน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้” ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย และต่อมาสหกรณ์ก็ได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศ จนได้รับยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

*****นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา  สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า   รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนาขบวนการสกรณ์อย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพที่ดีความกินดี อยู่ดี ให้แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อให้ปรับปรุงไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถณะสูงและการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขัน โดยสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารการจัดการ การดำเนินการธุรกิจกับภาคีเครื่อข่าย อันนนำไปสู่ความมั่นคงของสหกรณ์ในอนาคต และช่วยระยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างความสามัคคี อยู่ดีให้แก่มวลสมาชิกและพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน

*****กิจกรรมภายในงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  พร้อมด้วยถวาย อาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9  รูป  โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย  และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566