15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

พ่อเมืองอุตรดิตถ์ นำส่วนราชการแถลงผลงาน การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด 12 เป้าหมายร่วม รอบ 6 เดือนแรก

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ นำส่วนราชการ ที่เป็น หน่วยงานหลัก ในการดำเนินงาน ตาม 12 เป้าหมายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมแถลงผลงาน การดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือนแรก ให้กับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน ได้รับทราบ ถึงผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนจาก 12 เป้าหมายซึ่งเป็นตัวชี้วัด ของจังหวัด อุตรดิตถ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อสม. อพม. เครือข่ายรัฐวิสาหกิจ  อำเภอทุกอำเภอ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครฯ และพี่น้องประชาชนทุกคน ที่ร่วมด้วย ช่วยกัน ขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบบูรณาการร่วมกัน จนเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน สูงสุด

*****สำหรับผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน รายละเอียดดังนี้เป้าหมายที่ 1 อุตรดิตถ์ : เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย  ระดับความสำเร็จการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของคน (5อ7ก) อยู่ระหว่างขับเคลื่อน 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบ *อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี พันคน มีอัตราคลอด 4.51 คนต่อพันประชากร เป้าหมายไม่เกิน ไม่เกิน 23 คนต่อพันประขากร*ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ประชาชนได้รับการคัดกรองเบาหวานร้อยละ 76.58 คัดกรองความดัน ร้อยละ 75.70 *โครงการ “ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 610 หลัง เพื่อผู้ยากไร้ เป้าหมาย : 610 หลัง ซ่อมแล้ว : 99 หลัง กำลังดำเนินการ 192 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ(ภายในเดือนเมษายน 2566) : 319 หลังดำเนินการครบ 100% ภายในเดือนสิงหาคม 2566 จากเดิม : 80 หลัง : ร้อยละ 13.11

*****เป้าหมายที่ 2 อุตรดิตถ์ : เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต*จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร อายุ 15-39 ปี เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 ปี อยู่ระหว่างดำเนินการ อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างดำเนินการเป้าหมายที่ 3 อุตรดิตถ์ : จังหวัดสะอาด *ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง เป้าหมายร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95.89 เป้าหมายที่ 4 อุตรดิตถ์ : เมืองสิ่งแวดล้อมดี ป่าสมบูรณ์  ผลการดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ*ตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots) เป้าหมาย เกิดจุด Hotspots ไม่เกิน 1,944 จุด ผล 4,221 จุดความสำเร็จในการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป้าหมาย จำนวนวันที่ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานไม่เกิน 18 วัน ผล 40 วัน : ผลการดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ

*****เป้าหมายที่ 5 อุตรดิตถ์ : มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี*พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 2,750 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย 1.862 ล้าน ลบ.ม. อยู่ระหว่างดำเนินการพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง เป้าหมายได้รับความเสียหายเป็น 0 ผลการดำเนินงาน ได้รับความเสียหายเป็น 0 เป้าหมายที่ 6 อุตรดิตถ์ : เมืองผลไม้คุณภาพ เกษตรปลอดภัย *มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ (12 ชนิด) เป้าหมาย13,590 ล้านบาท ผล 6,748.70 ล้านบาท จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมความรู้ GAP เป้าหมาย 200 ราย ผล 200 ราย เป้าหมายที่ 7 อุตรดิตถ์ : เที่ยวได้ทั้งปี / 365 วันที่อุตรดิตถ์ *รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย เป้าหมาย 978.70 ล้านบาท ผล 673.766ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยว เป้าหมาย 732,189 คน ผล 465,520 คน

*****เป้าหมายที่ 8 อุตรดิตถ์ : เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต*รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เป้าหมาย 2,453 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน 752.92 ล้านบาทร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด เป้าหมายได้รับการรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 42.2รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ เป้าหมาย 28.86 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน 15.45 ล้านบาท ร้อยละการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐาน Green Industry เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 83 เป้าหมายที่ 9 อุตรดิตถ์ : เมืองแห่งการค้าชายแดน *มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 1,714 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน 562.50 ล้านบาท ผู้เดินทางผ่านแดนเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 21,518 คน ผลการดำเนินงาน 26,697 คน เป้าหมายที่ 10 อุตรดิตถ์ : จังหวัดคุณธรรม *การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) : คะแนนเฉลี่ยจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่น้อยกว่า 90 อยู่ระหว่างดำเนินการ *การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) : จำนวนหน่วยงานผ่านการประเมิน ระดับ A หรือ 90 คะแนนขึ้นไป อยู่ระหว่างดำเนินการ *การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) : อันดับของจังหวัดอุตรดิตถ์ TOP 10 อยู่ระหว่างดำเนินการ *ผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอ ในระดับคุณธรรมต้นแบบ เป้าหมาย ผ่านการประเมิน 73 องค์กร 9 อำเภอ อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาองค์กร*จำนวนผลการขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระราชทาน เป้าหมาย 600 ครั้ง ผล 215 ครั้ง

*****เป้าหมายที่ 11 อุตรดิตถ์ : การบริหารภาครัฐทันสมัย สะดวก *การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป้าหมาย 400 คะแนน ผล 376.67 คะแนน *การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) เป้าหมาย*สามารถจัดทำ GD Catalog 100% ดำเนินการได้แล้ว 75% *การประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC เป้าหมาย ผ่านการประเมินอย่างน้อย 8 หน่วยงาน มีหน่วยงานสมัครรับการประเมิน 64 หน่วยงาน *อันดับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เป้าหมาย TOP10 ผล ลำดับ 64 *การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป้าหมายผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 300 คน ผล มีผู้ใช้บริการ 462 คน  *ความพึงพอใจความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ผล ร้อยละ 98.55 เป้าหมายที่ 12 อุตรดิตถ์ : เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย *ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่พบปัญหายาเสพติด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 91.1 ผล 93.1 *อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน เป้าหมาย คดีกลุ่มที่ 1 ฐานความผิดด้านชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน 86 คดี *คดีกลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่เกิน 250 คดี ผล 16 / 115 คดี *อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร เป้าหมายไม่เกิน 24.90 รายต่อแสนประชากร ผล 13 รายต่อแสนประชากร

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน