4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯบูรณาทุกฝ่ายมุ่งแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ชู ! ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขยายผลโมเดลแก้จน (Operating Model) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวร้อยเอ็ด

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมการรายงานและส่งคืนข้อมูลครัวเรือนคนจน ตามโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมร่วมในกิจกรรม

*****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจนและนำคนจนเข้าสู่ระบบ PPPConnext เพื่อ Classify คนจนและสรุปประเภทคนจนไม่จริงและคนจนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วออกจากระบบ เพื่อให้ได้จำนวนคนจนที่แท้จริงที่จะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาทั้งการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ดูแลตามหน้าที่และการพัฒนาโมเดลแก้จน (Operating Model) จำนวน 6 อำเภอ โดยได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

*****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต่อว่า โดยในปี 2566 การดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ได้ขยายพื้นที่ อีก 14 อำเภอเพื่อให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยการใช้ฐานข้อมูลจาก TPMAP 65 เป็นข้อมูลตั้งต้นในการค้นหาสอบทานครัวเรือนยากจน และนำเข้าสู่ระบบ PPPConnext เพื่อวิเคราะห์และจำแนกประเภทคนจนในจังหวัดร้อยเอ็ด และพัฒนากลไกความช่วยเหลือและส่งต่อครัวเรือนยากจนให้ภาคีเครือข่าย โดยการจัดทำ Poverty Forum เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือคนจนจากในระบบออกจากระบบ จัดทำโมเดลแก้จน (Operating Model) ในพื้นที่นำร่องที่อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยนวัตกรรม / เทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้คนจนร้อยละ 40 ล่าง ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ตำบล อำเภอ / หรือแผนจังหวัด

*****ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มุ่งเน้นการเป็นเมืองเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างมูลค่าจากวัฒนธรรมและความยั่งยืนของการสังคม โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ คือ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น และประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจนพึ่งตนเองได้ จึงให้ความสำคัญและจริงจังกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

*****ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมบูรณาการแผนการปฏิบัติงานและองค์ความรู้เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ โดยบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินงานโครงการวิจัยฯ ในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริง ชัดเจนและแม่นยำเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้การจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทำให้เกิดความก้าวหน้าในเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการมุ่งเป้าคนจนที่ชัดเจนขึ้น และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำได้อย่างแม่นยำ อันจะนำไปสู่การลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือที่ตรงกับบริบทความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะได้รับทราบข้อมูลและนำสิ่งที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนของจังหวัดร้อยเอ็ดมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการพัฒนาและพึ่งพาตนเองให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี  ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวในช่วงท้าย

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ