16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เมืองคอนลงนาม MOU สถานศึกษาต้นแบบ “ ส่งเสริมครูดี ไม่มีอบายมุข

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

*****ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้จัดทำขึ้น เพื่อตกลงร่วมมือกันดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้ 1.จะให้ความร่วมมือกันดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังด้านบุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด ยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ และร่วมสำรวจข้อมูลปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 2.จะบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมนักเรียนแกนนำต้นแบบสถานศึกษาละ 40 คน โดยคณะผู้บริหาร ครูดีไม่มีอบายมุข ร่วมออกแบบส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง  และ 3.จะดำเนินการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ สถานศึกษาละ 2 คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่ถ่ายทอดความรู้ ดูแลนักเรียนและนักศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

*****สำหรับผู้ที่ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ,นายสุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายสุรินทร์ อาคมเวช  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายกรมกิจการเด็กและเยาวชน,นายองอาจ พรมมงคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),นายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ