update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จ.แพร่ ปิดอบรมพัฒนาจัดทำโครงการต่อยอดภูมิปัญญาการทำตุงล้านนาแบบ “โมเดิร์นตุง” รุ่นที่ 2

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จ.แพร่ กล่าวภายหลังประธานปิดการอบรมพัฒนาจัดทำโครงการต่อยอดภูมิปัญญาการทำตุงล้านนาแบบ “โมเดิร์นตุง” (รุ่นที่ 2)ที่สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จ.แพร่ อ.เมืองแพร่ว่า โครงการต่อยอดภูมิปัญญาการทำตุงล้านนาแบบ “โมเดิร์นตุง” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ประเภทเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อต่อยอดโครงการ”อนุรักษ์ตุงล้านนา สืบสานภูมิปัญญาชาวเหนือ ” ที่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมสตรีร่วมอนุรักษ์ตุงล้านนา ต่อยอดรูปแบบลวดลายต่าง ๆ ให้หลากหลาย

*****อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สามารถเพิ่มช่องทางการตลาด และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2566 ณ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรีจังหวัดแพร่ จำนวน 60 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 4 อำเภอ โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2566 ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ ร้องกวาง สอง หนองม่วงไข่ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2566 ได้แก่ อำเภอสูงเม่น วังชิ้น ลอง เด่นชัย และวันนี้เป็นวันปิดการอบรม โดยการอบรมรุ่นที่ 1 เมือวันที่ 1 พ.ค. 66 ได้รับเกียรติจากนางณัชชา มีจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

*****สำหรับผลสำเร็จของโครงการ ทำให้สตรีเห็นความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ตุงล้านนา และพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญา และทักษะการผลิตตุงล้านนาจังหวัดแพร่ และทำให้สตรีที่สนใจ นำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป โดยโครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำตุงล้านนาภูมิปัญญาชาวเหนือ โดย อ.ศักดิ์จิระ เวียงเก่า (อ.ช้าง) ผู้เชี่ยวชาญผ้าเมืองแพร่ ในการพัฒนาตุงแบบ “โมเดิร์นตุง” โดยใช้ผ้าหม้อห้อม