update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นายอำเภอเบตง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา -นายอำเภอเบตง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและจัดประชุมกลไกขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ) ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านบูเก็ตดาราเซ หมู่ที่ 8 ต.ยะรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลพื้นที่และสรุปข้อมูลพื้นที่ TP MAP พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.ยะรม และแนวทางการขับเคลื่อน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ในระบบ Moi War room โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วม

*****นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  กล่าวว่า โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำแนวพระดำริเรื่อง “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยในระดับพื้นที่อำเภอได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งกลไกขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม./คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)/คณะกรรมการชุมชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ

*****นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  กล่าวต่ออีกว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ตนและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ (Sustainable Village) ระดับอำเภอได้ร่วมชี้แจงแนวทางบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากนั้นได้ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือเรือนเป้าหมายและได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ต้นมะเขือ ต้นพริก และต้นผักกาด เป็นต้น  เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ทำให้คนในชุมชน หมู่บ้าน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และยังมีพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคตลอดทั้งปี และที่สำคัญสามารถนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและคนในชุมชน ส่งผลให้ทั้งตำบล ทั้งอำเภอ และทั้งจังหวัด มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้รักสามัคคี เอื้ออาทร เป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน หมู่บ้าน ประชาชนมีความสุข อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน