6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

อำภอหนองกุงศรีกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามขับเคลื่อน”หมู่บ้านรักษาศีล๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม”เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี นายจำลอง ภูนวนทา ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต3  พระครูภัทรปัญโญภาส เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี พระครูสุธีวรสาร,ดร.(ธ) นายจำลอง ภูนวนทา ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต3 นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานสภาวัฒนธรรม นางอารี ปังสี ท้องถิ่นอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล๕ ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม”

*****นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวว่า ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบายดำเนินการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม ในการยก ระดับ คุณภาพชีวิต ประชาชน โดยยึดหลักทางศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิธีชีวิตเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉัน ขอให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้านชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

*****โดยมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สมดังพระราช ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่หวังให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข แก้ไขในสิ่งผิดสืบทอด ในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการที่ต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดทั้งพุทธคริสต์อิสลาม ศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่น ได้มีความปรองดองสมานฉันลดปัญหาความขัดแย้งสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยใช้หลักทางศาสนาที่เคารพนับถือมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีก่อเกิดหมู่บ้านศีลธรรมในพื้นที่

สมบูรณ์ นาสาทร/รางาน