8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ปลัดจังหวัดเมืองคอน ขานรับนโยบายผู้ว่าฯ นำทัพจัดระเบียบสังคม สร้างความเข้าใจ ปลัดอำเภอ – ชุดปฏิบัติการระดับจังหวัด

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชุ้น ณัฐเดช กังสกุล ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานประชุมมอบนโยบายด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย พร้อมเปิดเวทีเสวนาบังคับการใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความปลอดภัย โดยมีป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช ,หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยจ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันทั้ง 23 อำเภอ และผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติด และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม

*****ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน โดยยึดนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง การรายงานข่าวและการรายงานเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยในที่ประชุมมีการเน้นย้ำเกี่ยวกับการบูรณาการทุกภาคส่วน ในการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี พร้อมกับทำการสำรวจฐานข้อมูลร้านจำหน่ายใบกระท่อม น้ำกระท่อม ในเขตพื้นที่ มีการเน้นย้ำห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

*****อย่างไรก็ตาม ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบนโยบายในการสร้างกลไกเร่งรัดการสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยและในมติที่ประชุมได้มีการยกร่างคำสั่ง มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มอีก 1 ชุดปฏิบัติการ พร้อมเปิดโอกาสให้เครือข่ายองค์กรงดเหล้า คณะทำงานภาคประชาสังคมได้เข้าแลกเปลี่ยน เสนอแนวทางบทบาทภาคประชาชน ในการแก้ปัญหาได้ถูกจุดตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป