update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ส.ปชส.ระยองจัดการฝึกอบรมการทำสื่อใหม่ให้กับเครือข่าย เพื่อพัฒนาการสื่อสารข้อมูลไปสู่ประชาชนในยุคปัจจุบัน

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์” ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสนับสนุนให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ ที่ห้องประชุมเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.66 มีนายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรม

*****ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารแบบเก่า ๆ ถูกลดบทบาทลง และเพิ่มช่องทางการสื่อสารแบบใหม่เข้ามาเป็นช่องทางผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในยุคดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยี พฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนเปลี่ยนไป ทุกคนสามารถเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้เอง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการข่าวสารภาครัฐ ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ให้สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้นมา

*****การจัดอบรมวันนี้ เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติเทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล การสร้าง Content เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok และคลิปสั้นในแพลตฟอร์มอื่น โดยมีนางสาวพัชรา จิรวชิรศักดิ์ ผู้บริหาร บริษัท มัลติมีเดีย พลัสวัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ มีความน่าสนใจ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือกิจกรรมของจังหวัดระยองเป็นประโยชน์ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ในการสื่อสารยุคดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน รวมจำนวน 50 คน

นิตยา  ทุมมานนท์/ระยอง