update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ร้อยเอ็ดจับมือคูโบต้าปั้น“เมืองต้นแบบปลอดการเผา

 ***ร้อยเอ็ด..0นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ในจังหวัดร้อยเอ็ด  สร้างโมเดล “ร้อยเอ็ด เมืองต้นแบบปลอดการเผา” มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร รวมถึงส่งเสริมระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้องค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร สานต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ณ ห้องร้อยเอ็ดบอลรูม โรงแรมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีส่วนราชการกว่า 30 หน่วยงาน เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้   

***นายชยันต์ กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรณณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมลงนามความร่วมมือกับสยามคูโบต้า ผลักดันโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพื่อตอบรับนโยบายงดการเผาในพื้นที่การเกษตรของภาครัฐ มุ่งแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ตั้งเป้าหมายในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2565

***ทั้งนี้สยามคูโบต้า มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้แนวคิดการทำเกษตรปลอดการเผาเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ด้วยการขยายพื้นที่ความร่วมมือโครงการฯ ไปยังทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้และลงมือปฏิบัติจริงกับพื้นที่การเกษตรของตนเอง พร้อมส่งต่อความรู้ไปยังภาคการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป