24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง จำนวน 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 609 คน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และสำนักงา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ปิดประกาศรายชื่อให้ประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หรือพฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน บัดนี้ ได้พ้นระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง จำนวน 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 609 คน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อไว้มีระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เป็นการทั่วไป แต่ละครั้งหรือเมื่อมีกรณีผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด

*****สำหรับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  (1) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งต้องไม่ช้ากว่า 10 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกมีผลใช้บังคับ แต่ต้องไม่เร็วกว่า 30 วันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด หรือวันประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี (2) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติมหรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือการออกเสียงประชามติ หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด สามารถดูรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสแกน QR Code ด้านล่าง