update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับความเห็นชอบผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ระดับส่งเสริมคุณธรรม

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการจัดส่งผลการประเมินองค์กรคุณธรรมตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด โดยมีผลการประเมินองค์กรในระดับสำนัก / กองหรือเทียบเท่า ประเมินได้ในระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนองค์กรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมด คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 จึงได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีผลประเมินองค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 28 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และส่วนงานภายใน 27 สำนัก

*****การประเมินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม การทำความดี ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐ พัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม และเข้ามาร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินองค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรม ดังนี้

*****1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 2. องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 3. องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อที่ 2 อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร