28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน ยกระดับมาตรฐานการทำงานและการบริหารจัดการภายใน

*****เชียงใหม่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน ยกระดับมาตรฐานการทำงานและการบริหารจัดการภายใน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 – 8 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย

*****ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเตรียมการออกเสียงประชามติ จัดให้มีการเสวนา หารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในเรื่องของการบริหารงานการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางของการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ณ ห้องรอยัล ออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่