update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.จัดประชุมชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา รุ่นที่ 1

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประชุมชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

*****โดยกำหนดจัดประชุมชี้แจง ฯ จำนวน 11 รุ่น ดำเนินการ รุ่นที่ 1 ส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 704  ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้ตรวจการ ผู้บริหารในกลุ่มภารกิจงานเลือกตั้ง ผู้เกี่ยวข้องและผู้สังเกตการณ์ จำนวน 66 คน รุ่นที่ 2 ถึงรุ่นที่ 11 ส่วนภูมิภาค ดำเนินการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ได้แก่ สมุทรปราการ ปราจีนบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และสงขลา

*****กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม 77 จังหวัด รวม 154 คน และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่กำหนดให้เป็นสถานที่ดำเนินการจัดประชุม จังหวัดละ 10 คน รวมผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 320 คน  ในการนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “กฎหมาย ระเบียบ สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา” หัวข้อ “บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกวุฒิสภา” และ หัวข้อ “กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ”