update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

เมืองกาญจน์สั่งคุมเข้มโควิด-19

***กาญจนบุรี..0 นพ.นิพนธ์  พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส 2019 ว่า แม้ว่าจ.กาญจนบุรี จะไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่มานานกว่า 8 เดือนแล้ว แต่เนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด อีกทั้งยังมีความห่วงใยกลุ่มเสี่ยงสถานบันเทิงและโรงงานที่มีแรงงานต่างชาติ จึงขอความร่วมมือให้เข้มงวดในการดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  ดูแลคนเข้าออก เน้นย้ำผู้ประกอบการเพื่อสร้างความตระหนักในมาตรการป้องกันส่วนบุคคล  สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และรักษาความสะอาด

***ขณะนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมมือกัน  ติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อย่างใกล้ชิดทุกวัน  ในกลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ  กลุ่มผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด กลุ่มเสี่ยงสัมผัสที่เข้าเกณฑ์ควบคุมโรค กลุ่มผู้กักกันใน Local Quarantine รวมทั้งเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดสำหรับในพื้นที่ที่ติดต่อกับชายแดนประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

***นพ.นิพนธ์  กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลุ่มเสี่ยงสถานประกอบการ ประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งเป็นที่ที่มีการรวมกลุ่มกัน อาจทำให้มีโอกาสพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ได้ ทุกคนจึงต้องร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ  ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินการ คือ การตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ทั้งผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นแต่ขณะรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลที่เพียงพอ  ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 2 เมตร

***รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะ มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด ขอความร่วมมือสถานบริการที่มีห้องปรับอากาศ ให้ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อให้มีการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ และการระบายอากาศที่ดี   ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ไมโครโฟน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  เป็นต้น    จึงขอเน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และต้องดูแลให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี