update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

พม.ประกาศผลคัดเลือกสตรีดีเด่น องค์กร หน่วยงานทั่วประเทศในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 โดย จ.แพร่มีผู้รับรางวัลมีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล 3 คน

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ความว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้พิจารณาคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆในแต่ละประเภท เพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติและประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 จำนวน 16 สาขานั้น

*****ปรากว่าจ.แพร่มีบุคคลที่ได้รบการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น รับโล่รางวัลในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ในวันที่ 8 มี.ค.67 จำนวน 3 คนได้แก่ นางมณี ม่วงทอง รองประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดแพร่ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดแพร่ สตรีดีเด่นด้านศาสนา ภาคเหนือ และ นางบุญมี อ่อนน้อม ประธานกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง สตรีดีเด่นด้านส่งเสริมการเกษตร ภาคเหนือและว่าที่ร.ต.หญิงปานรวีน์ แสงแก่ กำนันตำบลแม่ปาน อ.ลอง สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคง โดยจะมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล และพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 จำนวน 16 สาขา 64 รางวัล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพฯ