update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดกำแพงเพชรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเรื่องรู้เท่าทันกลลวงออนไลน์

*****กำแพงเพชร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาธิป รุจนเสรี ผวจ.กำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผวจ.ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเรื่องรู้เท่าทันกลลวงออนไลน์ โดยมี พ.อ.นิพนธ์ ธาราวุฒนิ ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค3 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พ.อ.เสมอ แจ่มใส รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร (ท) , พล.ท.นฤดล ท้าวฤทธิ์ ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมภายในงาน

*****ด้วยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีแผนยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในกิจกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องรู้เท่าทันกลลวงออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะบังคับใช้กฎหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยกลลวงออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวันและทรัพย์สินของประชาชนของประชาชน อีกทั้งยังส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ อีกด้วย