update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

วท.นครนายก ทดสอบสมรรถนะของบุคคล เพื่อการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาโลจิสติกส์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 2

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สุกัญญา  สุขสถาน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เปิดเผยว่า ได้เปิด “โครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 ” ประจำปีการศึกษา 2565 ของแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ที่กำลังจบการศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าในอาชีพหลังจากจบการศึกษา

*****โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านอุปกรณ์การจัดสอบ และวิทยากรผู้ทดสอบ จากสถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ  ในการจัดทดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และ การกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2” และมีนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) วิทยาลัยเทคนินครนายก เข้ารับการทดสอบสมรรถนะมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 จำนวน 44 คน ณ อาคารเรียน 5 บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก