15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สพป.ร้อยเอ็ดเขต1จัดนวัตกรรมก้าวไกลสู่เส้นชัยระดับชาติ

***ร้อยเอ็ด..0นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานการจัดโครงการพิธีนับถอยหลัง (Countdown) สู่วันการทดสอบระดับชาติ ” 101 วัน ร้อยเอ็ดเขต 1 มุ่งมั่นร่วมใจ นวัตกรรมก้าวไกล สู่เส้นชัยระดับชาติ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

*** โดยมี นายสุกิจ กลางสุข นายปริญญา นวลรักษา และ นางศิริวรรณ  พลเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ทั้ง 7 อำเภอ และนักเรียนโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม

***ทั้งนี้นายสุภาพ  กล่าวว่า การจัดโครงการพิธีนับถอยหลัง (Countdown) สู่วันการทดสอบระดับชาติ ” 101 วัน ร้อยเอ็ดเขต มุ่งมั่นร่วมใจ นวัตกรรมก้าวไกล สู่เส้นชัยระดับชาติในครั้งนี้  เพื่อให้สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานแบบยั่งยืนและต่อเนื่องระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพราะการยกระดับ

***ผลสัมฤทธิ์การศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ผลสัมฤทธิ์การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การทดสอบ O-NET ของ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ตามแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และแนวทางปฏิบัติการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตลอดจนเป็นนโยบายสำคัญระดับหน่วยงานและองค์กรของทุกภาคส่วนในทุกระดับที่ต้องร่วมผลักดันให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้มุ่งหวังไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

***หลังจากนั้นได้ลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ทั้ง 7 อำเภอ พร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ ผลักดันให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้มุ่งหวังไว้