update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สนง.ศึกษาธิการภาค 12 พร้อมภาคเครือข่าย ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โครงการ “จับมือน้องไปด้วยกัน สานฝันสู่อาชีพ” กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  โครงการ “จับมือน้องไปด้วยกัน สานฝันสู่อาชีพ และโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขึ้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  โดยมีนายสุวัฒนพงษ์  ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  หน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการ ภาคีเครือข่าย คณะทำงานดำเนินงานโครงการ  พร้อมนักเรียน  นักศึกษา เข้าร่วมภายในงาน

*****นายสุวัฒนพงษ์  ร่มศรี  รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ดำเนินงานตามโครงการ “จับมือน้องไปด้วยกัน สานฝันสู่อาชีพ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นการดำเนินงานการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานทางการศึกษา สถานประกอบการและภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะผู้เรียนกลุ่มเยาวชนว่างงานและไม่อยู่ในระบบการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม มีความสามารถในการแข่งขัน  การมีอาชีพและการมีงานทำ

*****โดยการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใช้ชื่อชุดวิชาว่า “Mahasarakham Modern Trade ทักษะอาชีพผู้เรียนเมืองตักสิลา” ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 44 แห่ง มีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  จำนวน 16 หน่วยงาน  อาทิ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12   สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงและมนุษย์จังหวัด   สนง.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม  และหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนามในโครงการ CLC เพิ่มเติม อาทิ หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม  ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม  และสถาบันการศึกษาในพื้นที่