15 มิถุนายน 2024
Latest:
การศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนในอ.เขาฉกรรจ์-คลองหาด จ.สระแก้ว

สระแก้ว (28 มิ ย.2566) นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเรื่อง ป่า ดิน น้ำ โดยรถโมบาย play & learn ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์พืชสมุนไพร และปรับปรุงพื้นที่ในสวนพฤกษศาสตร์ประจำโรงเรียน ภายใต้แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมและขยายผลองค์ความรู้ให้กับนักเรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ พัฒนากระบวนการคิด ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สวยงามและยั่งยืน

ภัทรพล&สถาพร // ถ่ายภาพ
ภาณุวัชร // รายงาน
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#เขาหินซ้อน #Khaohinsorn #KHSRDSC
#ป่าหายน้ำแล้งดินเลวก็พัฒนาได้