update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

3 เรือจ้างเชียงรายรับรางวัลพระราชทานฯเจ้ามหาจักรีฯ

***เชียงราย..0เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.63  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย ลงนามประกาศ  ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4 ปี 64 จำนวน 3 คน มี 1.นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร ครูเชี่ยวชาญ ร.ร.อนุบาลเวียงแก่น  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4  2. นายกมล สาริกานนท์  ครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  3.นายประพันธ์ ทัศนียากร ผู้บริหารสถานศึกษา ร.ร.สหศาสตร์ศึกษา สังกัด สช

***ทั้งนี้ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเชียงราย   เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และสร้างคุณูปการต่อการศึกษาในประเทศ

***โดยผู้ใดที่เห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ขาดคุณสมบัติสามารถทักท้วงผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ

***พร้อมจัดทำเป็นหนังสือระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ทักท้วงและลงลายมือชื่อของผู้ประท้วง โดยแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่า ประสงค์จะทักท้วงครูที่ได้รับการคัดเลือกรายใด หากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทักท้วง ให้ส่งไปประกอบการพิจารณาด้วยและการพิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงของคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเชียงราย ถือเป็นที่สุด