update newsการศึกษาข่าวเด่นเศรษฐกิจ

SPRCขนความรู้มอบแก่น้องๆร.ร.วัดตากวน

***ระยอง..0เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.นายวิชัย ชุณหสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังบมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)  พร้อมด้วย น.สงพรทิพย์ วีระพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน จัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้แก่น้อง ๆ นักเรียน ร.ร.วัดตากวน ถนนตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง โดยมี นางรุ่งนภา คำต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมกิจกรรม

***นายวิชัย. กล่าวว่า กิจกรรมนี้ประกอบด้วย การมอบสื่อการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และฐานเสริมสร้างความรู้ทั้ง 5 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานความรู้และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวโรคโควิด-19, 2. ฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ, 3. ฐานสังคมออนไลน์ (Social Media) และคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา, 4. ฐานรักการออม (Happy Money) และ 5. ฐานความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน และความปลอดภัยในวัยเรียน ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 จำนวนกว่า 70 คน

***ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง กล่าวอีกว่า การกิจกรรมนี้เพื่อให้ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้นอกจากตำรา เสริมสร้างทักษะการกล้าแสดงออกในด้านที่ดี ปลูกฝังเรื่องการออมเงิน อีกทั้งยังเป็นการมอบความสนุกสนานและแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่น้อง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ โรงเรียน และชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักดีถึงการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันแก่ผู้อื่น และการอยู่กับพี่ น้องในชุมชนรอบข้างร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี