25 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

องคมนตรี ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/256

กทม.(15ก.ย.2563) เมื่อเวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ในการประชุม มีวาระเพื่อทราบดังนี้ การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกลั่นกรองโครงการฯ เพิ่มเติมในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในโครงการติดตามและขับเคลื่อนฯ จำนวน 88 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง จำนวน 26 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) จำนวน 62 โครงการ

จากการติดตามและขับเคลื่อนโครงการของคณะกรรมการฯ ทั้ง 4 ภาค สามารถขับเคลื่อนโครงการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน ไปแล้ว จำนวน 56 โครงการ และอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 25 โครงการ และโครงการที่ติดปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาพื้นที่ จำนวน 11 โครงการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 4 โครงการ และพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 7 โครงการ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการที่จะนำมาบรรจุในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ ในพื้นที่ 2 ลุ่มน้ำ คือ 1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 9 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี ขนาดความจุรวม 67.46 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 55,220 ไร่ และ2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 15 โครงการ อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี ขนาดความจุรวม 14.61 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 12,030 ไร่

โอกาสนี้ ที่ประชุมยังได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 87 โครงการ นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2563 แบ่งเป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 23 โครงการ

โครงการจากฎีกาที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 64 โครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 41 โครงการ เช่น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังติดปัญหา รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดโครงการฯ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขกับราษฎรอย่างยั่งยืนโดยทั่วกัน ต่อไป.