update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

ชู รพ.ราชบุรี รักษามะเร็งระยะประคับประคอง

ราชบุรี..0 พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วย Palliative Care ที่ห้องประชุมปฐมจักรี รพ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 25 พ.ย.63 ที่ผ่านมา โดยมี นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผอ.รพ.ราชบุรี นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง พร้อมด้วยวิทยากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสหวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างพร้อมเพรียง

***พญ.อัมพร เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติของประเทศไทย โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตในปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้แก่ โรคมะเร็ง ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 112.8 คน ต่อ 100,000 ประชากรแม้ว่าระบบการแพทย์และการสาธารณสุขจะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care)ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

ดังนั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนการแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะประคับประคอง Thai Traditional Medicine in Palliative Care ได้แก่ มีโรงพยาบาลนำร่องที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยแบบประคับประคอง (Palliative car) แบบบูรณาการเขตบริการสุขภาพละ 2 แห่ง  จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการด้วยการแพทย์แผนไทยแบบประคับประคอง (Palliative care) แบบบูรณาการ (ในโรงพยาบาลนำร่อง) ที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 20 และโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 10  จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการด้วยการแพทย์แผนไทยแบบประคับประคอง (Palliative car) แบบบูรณาการ (ในโรงพยาบาลนำร่อง) เข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 5 เป็นต้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี มีการให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง แบบประคับประคอง (Paliative care) ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างแพทย์แผนไทย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยให้การรักษาทั้งในรูปแบบไม่ใช้ยาและใช้ยา ซึ่งในปัจจุบันมีตำรับแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง อันจะนำไปสู่การนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทยผ่านการประเมินและติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานการสาธารณสุขแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมถึงการดูแลครอบครัว เพื่อให้สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวได้มากที่สุด โดยได้รับรูปแบบการบริการจาก “โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร”