update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

ศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น ระดมสื่อมวลชน4จังหวัดสร้างความรู้ด้านสุขภาพกระจายสู่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ สารคาม ร้อยเอ็ด

*****ขอนแก่น..ผู้สื่อข่าวร่ายงานว่า นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มอบให้แพทย์หญิงสิฏิฐินิดา กิตติศิริวัฒนากูล เป็นประธานเปิดงานแทน  เปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.66

***** โดยแพทย์หญิงสิฏินิดา กล่าวว่า โครงการนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังคน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา องค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่เครือข่าย การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานตามนโยบายกรมอนามัย ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายให้ยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ 85 คนในทั้งหมด4จัหวัด ได้แก่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ สารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด

*****จากนั้น พญ.สิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น(ด้านบริหาร) ได้บรรยาย เรื่อง เวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)วิทยากรโดย: ดร.อธิวัฒน์   บุตรดาบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  และอาจารย์  จันทิยา  เนติวิภัชธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหน่วยสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพได้ให้ทุกๆคนที่เข้าประชุมในครั้งนี้ เข้าตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Inbody)คลินิกส่งเสริมสุขภาพ

*****ช่วงบ่าย นำคณะผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานสถานที่การให้บริการด้านสุขภาพตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine)  และสถานที่ให้บริการด้านเสริมความงาม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นนำโดย นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และ อาจารย์มีนา พรนิคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าคลินิกส่งเสริมสุขภาพ  ในช่วงท้ายได้เปิดให้มีการรับฟังแสดงความคิดเห็นการให้บริการ ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาต่อไป

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน