update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลน้ำริด

***อุตรดิตถ์..0นายสน จันเพิ้ง นายเทศมนตรีตำบลน้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ ร่วมเปิดงานอบรมให้ความรู้ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่ร้านค้าคณะอาสาสมัครสาธารณสุข ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอนวัตกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563

***จัดโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน รพ.สต.น้ำริด ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด ท่ามกลาง อสม.และชาวบ้านร่วมกิจกรรมจำนวนมากและอบรมให้ความรู้โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพปี 64 ด้วน