25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ชลบุรีติวเข้มกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

***ชลบุรี..0เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผวจ.ชลบุรี ประธานเปิดการจัดอบรมให้แก่ ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (กกต.)

***ในโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อการเลือกตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

***ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ติดตาม และผู้สนับสนุน รวม 160 คน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สมัครฯ ในหัวข้อสำคัญ เช่น “การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน” วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี อีกทั้ง การบรรยาย “ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ.ชลบุรี” และ “วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง”

***โดยวิทยากร จาก กกต. ประจำจังหวัดชลบุรี ทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ชลบุรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบจ.ชลบุรี ผู้สมัคร ส.อบจ.และ นายก อบจ.ชลบุรี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมฯโดยพร้อมเพรียงกัน