15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน

***ร้อยเอ็ด..0เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 พ.ย. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

***ทั้งนี้ จ.ร้อยเอ็ด มีจำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งหมด2,474 กองทุน ได้รับอนุมัติเพิ่มทุนจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)2,401 กองทุน อยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูล 7 กองทุน และไม่ยื่นขอเพิ่มทุนระยะที่ 3 จำนวน 66 กองทุน จากข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้ และข้อมูลที่ยังไม่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุนตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ภายใต้มาตรการฟื้นฟูเพื่อการพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

***นอกจากนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดการอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย บริการจัดงานชุมชน จำนวน 1,046  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.24 ร้านค้าชุมชน จำนวน 491 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.14 น้ำดื่มชุมชน 229 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.23 บริการประปา/แหล่งน้ำชุมชน 138 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.37 บริการพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.22 โรงสี/คัดแยกเมล็ดพันธุ์ จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.40 ตลาด/ลานอเนกประสงค์ จำนวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.95 บริการตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.21 และอื่น ๆ จำนวน 99 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.24