update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

พิษณุโลกพร้อมเลือกตั้งนายก อบจ.

***พิษณุโลก..0เมื่อวันที่ 12 พ.ย.นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผวจ.พิษณุโลก ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสมิหรา เหล็กพรหม ผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก นางสีไพร โกธรรม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมนายอำเภอ คณะกรรมการประจำอำเภอ และผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการประจำอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

***ทั้งนี้เพื่อมอบนโยบายการดำเนินการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งมีการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการประจำอำเภอและผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการประจำอำเภอ, การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง, การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้ง การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยและการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วย การรวมคะแนนและการรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง

***อีกทั้งยังติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติงานประจำอำเภอกับศูนย์ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,382 หน่วย.