update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

แม่โจ้เชิดชู“นายกมานพ”นักพัฒนาทางบริการวิชาการ

***ตาก..0เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 พ.ย. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ มอบโล่เกียรติคุณ ด้านการพัฒนาทางบริการวิชาการให้กับ นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  หลังดำเนิน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่การเกษตร ให้ทั่วถึงป้องกัน และแก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ

***โดยมีนางบัวผัด แก้วทันคำ นางปริฉัตร ธรรมลักษณ์  รองนายกองค์บริหารส่วนตำบลแม่ ร่วมพิธี จากนั้นผศ.ดร.ธเนศ และคณะเดินทางศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือนหมู่ 2 และศูนย์เพาะชำการเกษตร หมู่ 8 โดยมี นายธวัช ธรรมแงะ กำนัน ต.แม่ปะ ต้อนรับพร้อม ลงนามรับมอบเกียรติบัตร ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลแม่ปะด้วย