update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กสทช. ติดตามงานพื้นที่นครศรีฯ

***นครศรีธรรมราช..0เมื่อวันที่ 24 พ.ย.พ.อ.ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 ที่โรงแรมทวินโลตัส อ.เมืองนครศรีธรรมราช จัดขึ้นโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย มีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น กว่า 150 คน

***พ.อ.ดร.พีรวัส กล่าวว่า ได้กำหนดลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 ทั้งหมด 5 จังหวัด 5 ภาค ซึ่งภาคใต้ ได้เลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช และถือเป็นครั้งที่ 4 โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านกิจการโทรคมนาคมแสดงความคิดเห็นใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การประมูลคลื่นความถี่ 5G , การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน , มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19

***นอกจากนั้นยังติดตามความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นต้น หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อนำไปสรุป ศึกษา และวิเคราะห์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงาน กสทช. ในปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถแจ้งผลการใช้บริการ ด้านกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงาน กสทช. ในพื้นที่ หรือสายด่วน 1200 หรือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค