23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กสทช.เปิดอาคารสำนักงานเขต 21 ร้อยเอ็ด

***ร้อยเอ็ด..0เมื่อวันที่ 24 พ.ย. พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา และเปิดสำนักงาน กสทช.เขต 21 (ร้อยเอ็ด) โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผวจงร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมา

***พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภค   กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ มีภารกิจในด้านการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการรับบริการจากกิจการที่สำนักงาน กสทช. กำกับดูแล

***ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค เป็นสำนักงาน กสทช. ภาค จำนวน 4 แห่ง และสำนักงาน กสทช. เขตในสังกัดของสำนักงาน กสทช. ภาค รวมจำนวน 21  แห่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของกิจการสื่อสาร อันมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง จะเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในการผลักดันไปสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และความสะดวกของประชาชนในการติดต่อราชการ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 21 (ร้อยเอ็ด) ขึ้น โดยมีภารกิจในการให้บริการดังนี้

***ด้านการออกใบอนุญาต เช่น กิจการวิทยุสมัครเล่น (AR) กิจการความถี่เพื่อประชาชน (CB) ใบอนุญาตค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นต้น   การรับเรื่องร้องเรียนในกรณีเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่สำนักงาน กสทช. กำกับดูแล เพื่อให้สมารถเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที อาทิ ปัญหาเกี่ยวกับการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ ความไม่เหมาะสมของเนื้อหารายการในการจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์เป็นต้น  การคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรม และกำกับดูแลการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

***อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน พัฒนา/ปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบอะนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกหลายรูปแบบในการรับชมสื่อโทรทัศน์ที่มีคุณภาพดีขึ้น เป็นการคืนความสุขให้ประชาชน

***ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. เขต 21(ร้อยเอ็ด) ตั้งอยู่อาคารพาณิชย์ เลขที่ 287/51-52 หมู่ที่ 7 ตลาดเอราวัณสแควร์ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด มีนายประเวช  จันทร์ฉาย เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 21 เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 มีท้องที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์

คมกฤช พวงศรีเคน  ข่าว/ภาพ