22 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นครปฐมปิดโครงการพระราชทาน

***นครปฐม..0เมื่อวันที่ 24 พ.ย.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำกลางนครปฐม เป็นโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าฝึกในโครงการฯ จำนวน 94 คน เป็นคนไทย 93 คน และชาวต่างชาติ 1 คน โดยฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 10-23 พ.ย. แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตน ด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล ซึ่งผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

***อีกทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ และหลังจากนี้ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษ จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

***หลังจากเข้ารับใบประกาศนียบัตรแล้ว ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมฯ ได้กล่าวปฏิญาณตนว่า ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือดเอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ เราต้องรักษาแผ่นดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ เราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งตนเอง และสร้างความมั่งคั่งใหม่ ให้แก่แผ่นดินไทยให้จงได้